همکاری در ترجمه

اخیرا متوجه شدم که دوستان زیادی توی ترجمه آهنگ دست دارند. من از همه عزیزان دعوت می کنم که اگه علاقه مند توی ترجمه و معرفی آهنگ یا سایر کارها هستند، اینجا خودشون رو معرفی کنند. من خیلی زود باتون تماس می گیرم.

 

ممنون از همه علاقه مندان زبان و موسیقی عربی