عشقتک از ستار سعد به همراه ترجمه فارسی

ترجمه فارسی آهنگ عربی عشقتک از ستار سعد به درخواست یکی از خواننده های گرامی وبلاگ.

بابت این تاخیر در پست گذاشتن ببخشید، مدتی است که سرم شلوغ شده.

امیدوارم لذت ببرید

عشقتک . عشق مجنون . ویا عاشق عشق عشقی

مانند مجنون عاشقت شدم، و کدوم عاشقی است که مانند من عاشق شده باشد

و هویتک . لان حبک نصیبی بدنیتی و حقی

و تو را خواستم، چرا که عشق تو قسمت و حق من در زندگیم است

وعشقتک . عشق مجنون . یا عاشق عشق عشقی

مانند مجنون عاشقت شدم، و کدوم عاشقی است که مانند من عاشق شده باشد

وهویتک . لأن حبک نصیبی بدنیتی وحقی

و تو را خواستم، چرا که عشق تو قسمت و حق من در زندگیم است

و اذا طال . طال وطال . طال العمر بینا

هر چقدر زندگی ما طول بکشد

اظل ذاک أظل ذاک . الـ یفدیک بنظر عینه

همان کسی می مانم که چشمانش را فدایت می کند

و إذا طال . واذا طال . طال العمر بینا

هر چقدر زندگی ما طول بکشد

اظل ذاک أظل ذاک . الـ یفدیک بنظر عینه . وعزفتک

همان کسی می مانم که چشمانش را فدایت می کند

و عزفتک لحن بالروح و اقول لنبضتی دقی

تو را مانند آهنگی در جانم نواختم، و به ضربانم می گویم که هماهنگ بزند

عشقتک . عشق مجنون . ویا عاشق عشق عشقی

مانند مجنون عاشقت شدم، و کدوم عاشقی است که مانند من عاشق شده باشد

عشقتک . عشق مجنون . ویا عاشق عشق عشقی

مانند مجنون عاشقت شدم، و کدوم عاشقی است که مانند من عاشق شده باشد

و هویتک . لان حبک نصیبی بدنیتی و حقی

و تو را خواستم، چرا که عشق تو قسمت و حق من در زندگیم است

الهوا انت و اشهقک حیل . و احسد نفسی على الشهقه

تو هوایی و من تو را محکم نفس می کشم. و به خودم برای این نفس حسودیم می شود

افارق . نظر هالعین . ولا منک تجی الفرقه

حاضرم که از چشمم جدا شوم، ولی جدایی از تو نباشد

الهوى إنت و أشهقک حیل . و أحسد نفسی ع الشهقه

تو هوایی و من تو را محکم نفس می کشم. و به خودم برای این نفس حسودیم می شود

أنا ویاک انا ویاک . ای نتقاسم النبضه

من و تو، من و تو، ضربانمان را تقسیم کنیم

یابو خدود یا ابو خدود . بحضنک جفنی ما اغمضه

ای صاحب گونه های زیبا، در آغوشت پلک بر هم نمی گذارم