ترجمه آهنگ اعمل عاقله از نانسی عجرم

ترجمه آهنگ أعمل عاقله یعنی عاقلانه عمل کنم از نانسی عجرم

کل یومین یبعد ویسبنی واتمنی بحبه بیحسبنی

هر دو روز من رو ترک می کنه و من آرزو دارم دوستم داشته باشه

هفضل کده سایباه یعذبنی وینسى هوایا

این طور بهتره که من رو ترک کنه و عذابم بده و زیاد فراموش کنه؟

یبعد عنی وانادی علیه واللی نبات فیه بنصبح فیه

ازم دوری می کنه و من صداش می کنم ولی باز روز از نو روزی از نو

بس لامتى انا کده ها نادیه یا قلبی کفایه

ولی تا کی من هی صداش کنم؟ ای دل من بس کن

انا ملیت اتعب واتحمل وأعمل عاقله

من خسته شدم هی تلاش کنم و تحمل کنم و عاقلانه عمل کنم

انا على الحل ده معاه بصراحه مش متفأله

راستش رو بخوای من در مورد اون خوش بین نیستم

وعایزنی اسأل عنه الاول طیب مش سأله

و ازم انتظار داره مثل اوایل سراغش رو بگیرم، ولی نمی کنم

مهما حاولت یا قلبی اقوله مبیفرقش کلامی ده کله

هر چقدر سعی کردم بهش بگم ولی حرفم براش فرقی نداره

والموضوع مش عارفه انا حله بقالی لیالی

و چند شبه که نتونستم این موضوع رو حل کنم

کل ما یزعل منی یغیر عقله صغیر طبعه غریب

هر وقت ازم ناراحت می شه تغییر می کنه کوچک عقل می شه و طبعش غریب می شه

حد یقله بجد تعبت ده یاما جرالی

یه نفر بهش بگه که واقعا خسته شدم از این ماجرا ها

انا ملیت اتعب واتحمل وأعمل عاقله

من خسته شدم هی تلاش کنم و تحمل کنم و عاقلانه عمل کنم

انا على الحل ده معاه بصراحه مش متفأله

راستش رو بخوای من در مورد اون خوش بین نیستم

وعایزنی اسأل عنه الاول انا مش سأله

و ازم انتظار داره مثل اوایل سراغش رو بگیرم، ولی نمی کنم

انا ملیت اتعب واتحمل واعمل عاقله

من خسته شدم هی تلاش کنم و تحمل کنم و عاقلانه عمل کنم

انا على الحل ده معاه بصراحه أنا مش متفأله

راستش رو بخوای من در مورد اون خوش بین نیستم

وعایزنی اسأل عنه الاول طیب مش سأله

و ازم انتظار داره مثل اوایل سراغش رو بگیرم، ولی نمی کنم

ترجمه آهنگ مینلام از ایفان ناجی

مینلام ومینلام

قابل سرزنش نیست قابل ملامت نیست

کلمن الیه ما دام

هر کسی که با من نموند

محد عمل بصله ویای

هیچ کس با من با اصالت عمل نکرد

متغیر ویه الایام

روزها با من متغیر بودند

کلها تحب ونینی

همه آه و ناله من رو دوست دارند

عاجبها دمعه عینی

همه از اشک چشم من خوششان می آید

یاویلی علما یوفون

ای وای من بر کسایی که وفا نمی کنند

ضیعو تعب سنینی

تلاش سال های زندگی من رو ضایع کردند

ایاهو السمع غرقان باخر کلامه

کی صدای آخرین کلمات غریق رو شنید؟

ای نفس الکلام الیوم قلتا بغرامه

همون کلماتی که در روزهای عاشقی اش ادا کردم

غایب ونا بلیاه عایش نتاها

غایب است و من بدون او زندگی تباهی دارم

اسمعلی دقه باب وتعب وراها

صدای در را می شنوم و به دنبال آن خسته می شوم

ای غایب ونا بلیاه عایش نتاها

غایب است و من بدون او زندگی تباهی دارم

اسمعلی دقه باب وتعب وراها

صدای در را می شنوم و به دنبال آن خسته می شوم

مینلام ومینلام

قابل سرزنش نیست قابل ملامت نیست

کلمن الیه ما دام

هر کسی که با من نموند

محد عمل بصله ویای

هیچ کس با من با اصالت عمل نکرد

متغیر ویه الایام

روزها با من متغیر بودند

و مبتلیه های العین دوم بدمعها

این چشم دایم به اشک هایش مبتلا است

شایفتا من الناس کلش وجعها

آنچه از مردم دیه داست همه دردهایش است

امرلها شبعت موت روحی التحبک

بهش سر بزن از مرگ سیر شد جان من که تو را دوست دارد

هون علیها الشوق موتها تعبت

بر آن آسان بگیر که اشتیاقت او را کشت و خسته کرد

إباوعلی شوف شلون بالفرقا حالی

نگاه کن و ببین که حالم در فراقت چگونه است

حتى بخیالی القاک وحضن خیالی

حتی در خیالم تو را می بینم و خیالم را بغل می کنم

مینلام ومینلام

قابل سرزنش نیست قابل ملامت نیست

کلمن الیه ما دام

هر کسی که با من نموند

محد عمل بصله ویای

هیچ کس با من با اصالت عمل نکرد

متغیر ویه الایام

روزها با من متغیر بودند

ای وقفت بعد مترید هل دنیا تمشی

این دنیا ایستاده است و نمی خواهد دیگر حرکت کند

وضوجه بعد بالعین ما یحلى کل شی

بدبختی در چشم من است و هیچ چیز زیبا نیست

الیش التحبه الروح خلاها تبچی

چرا کسی که جان دوستش دارد گذاشت که گریه کند؟

عن یا جرح یا ضیم یا حسره احچی

از کدام زخم کدام بدبختی کدام حسرت بگم؟

تدری شوکت انساک یا اغلى الاحباب

می دونی کی تو را فراموش خواهم کرد عزیز ترین؟

بیوم التجی وتشوف غطانی التراب

روزی که بیای و ببینی که خاک مرا پوشانده است

آهنگ اصعب فراق از جورج وسوف

اصعب فراق فراق الحبایب

سخت ترین فراق، دوری از محبوبه هاست

اصعب عذاب الشوق اللى غایب

سخت ترین عذاب، دلتنگی برای کسی است که غایبه

انا قلبى استنى یاما ترجعلى بالسلامه

قلب من مدتی است که منتظر توست که به سلامت برگردی

طمنى مره الفرقه مره انت اللى عالم بحالى

تو هم تصدیق کن که فراق تلخه، تویی که حالم رو خوب می دونی

هتجینى امتى یاوحشنى امتى

کی می آی ای که دلتنگم کردی کی؟

ده اللیل فى بعدک لیالى

یک شب بدون تو چند شب طول می کشه برام

اه یاویلى من اللیالى والبعد واسوته

اه و ای وای از شب ها و دوری و بی رحمیش

لو تعرف ایه جرالى شوف قلبى ولهفته

اگه بدونی چی به سرم اومد! قلبم رو ببین و اشتیاقش رو

یا حبیب القلب قولى مین یرضى بغربته

ای حبیب دلم بگو که به غربت راضی می شه؟

طمنى مره الفرقه مره انت اللى عالم بحالى

تو هم تصدیق کن که فراق تلخه، تویی که حالم رو خوب می دونی

هتجینى امتى یاوحشنى امتى ده اللیل فى بعدک لیالى

کی می آی ای که دلتنگم کردی کی؟

ده اللیل فى بعدک لیالى

یک شب بدون تو چند شب طول می کشه برام

انت ناوى تبقى قاسى ولا الهوى غیرک

تو می خوای همین طور بی رحم بمونی؟ یا این که عشق تغییرت می ده؟

لو کنت فى مره ناسى نار بعدى تفکرک

اگه کاملا منو فارموش کردی، آتیش دوری یادت می اندازه

یبقى انت ازاى ناسینى لیه بعدى یصبرک

قراره همیشه من رو فراموش کنی؟ چرا دوریم بهت آرامش می ده؟

لیه بعدى یصبرک لیه بعدى یصبرک

چرا دوریم بهت آرامش می ده؟

ترجمه آهنگ باین حبیت از عمرو دیاب

وانت معایا میشغلنیش الناس

وقتی تو با منی بقیه مردم نظرم رو جلب نمی کنند

فرق الاحساس أجمل بکتیر

احساسم به تو خیلی متفاوت و زیباتره

وانت معایا بشوفک احلی الناس

وقتی تو بامنی تو رو از همه زیباتر می بینم

دی حقیقه خلاص مفیهاش تغیر

این حقیقت محضه و هیچ وقت تغییر نمی کنه

باین حبیت أیوه أنا حبیت

معلومه عاشق شدم بله من عاشق شدم

حبیت الدنیا اللی بتضحکلی معاک علی طول

عاشق دنیایی که به روم می خنده وقتی برای همیشه با تو ام

باین حبیت أیوه أنا حبیت

معلومه عاشق شدم بله من عاشق شدم

وبشوف فی عینیک الفرحه اللی تخلینی بقول

و شادی رو توی چشمای تو می بینم که من رو وادار می کنه که بگم:

باین حبیت أیوه أنا حبیت

معلومه عاشق شدم بله من عاشق شدم

اتاکدت انی انا مقدرش اعیش

مطمئن شدم که من نمی تونم زندگی کنم

غیر وانا ویاک وهقولک ایه

بدون این که با تو باشم، چی بهت بگم

ده مفیش ثانیه تعدی متوحشنیش

هیچ ثانیه ای نیست که بگذره و من دلتنگت نباشم

وارتحت معاک طاب اسمی ده ایه

و با تو راحت شدم. اسم این رو چی بذارم؟

ترجمه انا نسیتک از جنات

انا نسیتک علی فکره

راستی، تو رو فراموش کردم

وحیاتى هعیشها من بکره

از فردا زندگی خودم رو زندگی می کنم

محیت عمرى الی عیشته معاک

زندگانی که با تو داشتم رو پاک کردم

ماسبتش حاجه للذکرى

هییچ چیزی برای خاطره هم نمونده

جراحی داوتها میت مره

زخم هام رو صد بار مداوا کردم

وحبک اترمى بره

و عشقت رو بیرون انداختم

ولو فیا حاجات فاکراک

و اگه چیزی دارم که منو به یادت می اندازه

خدها معاک بالمره

همه رو با خودت ببر

مافیش اسف مافیش اعذار

جای هیچ تاسف و معذرت خواهی نیست

مفیش ولا شئ ینسینى

چیزی نیست که بذاره فراموش کنم

لا تتأثر ولا تنهار

شرمنده و ناراحت نشو

کفایه سقتط من عینى

کافیه از چشمم افتادی

فریحنى ومترجعلیش

راحتم کن و دیگه بر نگرد

عایز ترجعلی تأذینى

کم مونده برگردی و دوباره اذیتم کنی

یا واخد من حیاتى کتیر

ای کسی که کلی از زندگیم رو بردی

معدلکشى خلاص تأثیر

دیگه هیچ تاثیری روی من نداری

افکر فی الرجوع ده کلام

دوباره به برگشتنت فکر کنم؟ چه حرفیه!

فی حد فى المه عاد تفکیر

مگه کسی که چنین دردی داره به این فکر می کنه؟

انا استحملت للاخر

من تا آخرش تحمل کردم

وادینی بقیت علی الاخر

دیگه کارم تموم شده

ده الی فیا عملته حرام

کاری که تو با من کردی گناه داشت

میعملهوش واحد کافر

هیچ کافری این کار رو نمی کنه

مفیش اسف مافیش اعذار

جای هیچ تاسف و معذرت خواهی نیست

مفیش ولا شئ ینسینى

چیزی نیست که بذاره فراموش کنم

لا تتأثر ولا تنهار کفایه

شرمنده و ناراحت نشو

سقتط من عینى

کافیه از چشمم افتادی

فریحنى ومترجعلیش

راحتم کن و دیگه بر نگرد

عایز ترجعلی تأذینى

کم مونده برگردی و دوباره اذیتم کنی