لیست آهنگ های ترجمه شده شیرین


ترجمه آهنگ انا کتیر از شیرین

انا کتیر .. انا الف حاجه علی بعضها

من خیلی… من هزار چیز با هم

فی حاجه واحده ..

در یک چیز هستم

انا واحده عایشه لوحدها .. مش حاسه وحده

من کسی هستم که تنها زندگی می کند ولی احساس تنهایی نمی کند

فی ضحکی حزن غریب اوی .. وفی حزنی ضحکه

در خنده ام غم بسیار غریبی است و در غمم خنده ای

بحبنی وبکره شعوری بحبی لیه

خودم را دوست دارم و از این احساس دوست داشتن خودم متنفرم

مش ای حاجه تمسنی تأثر علیا

اینگونه نیست که هر چه پیش آید مرا متاثر کند

مصارحه نفسی عیوبی مش نکراها فیه

با خودم در مورد عیب هایم روراست هستم و منکر آن ها نیستم

انا کتیر .. انا الف حاجه علی بعضها

من خیلی… من هزار چیز با هم

فی حاجه واحده ..

در یک چیز هستم

انا واحده عایشه لوحدها .. مش حاسه وحده

من کسی هستم که تنها زندگی می کند ولی احساس تنهایی نمی کند

فی ضحکی حزن غریب اوی .. وفی حزنی ضحکه

در خنده ام غم بسیار غریبی است و در غمم خنده ای

وانا تایهه ببقی مرکزه فی توهانی وبسرح فیه

اگر حواسم پرت شود درون این حواس پرتی متمرکز می مانم و در آن چرخ می زنم

احساسی لو اتأذی ممکن اموت بعدیه

اگر احساسم جریحه دار شود شاید بعد از آن بمیرم

وعشان کده متحفظه ومش عایزه اغامر بیه

برای همین محتاط هستم و نیازی نیست که با احساسم قمار کنم

بحبنی وبکره شعوری بحبی لیه

خودم را دوست دارم و از این احساس دوست داشتن خودم متنفرم

مش ای حاجه تمسنی تأثر علیا

اینگونه نیست که هر چه پیش آید مرا متاثر کند

مصارحه نفسی عیوبی مش نکراها فیه

با خودم در مورد عیب هایم روراست هستم و منکر آن ها نیستم