لیست آهنگ های ترجمه شده عمرو دیاب


ترجمه آهنگ باین حبیت از عمرو دیاب

وانت معایا میشغلنیش الناس

وقتی تو با منی بقیه مردم نظرم رو جلب نمی کنند

فرق الاحساس أجمل بکتیر

احساسم به تو خیلی متفاوت و زیباتره

وانت معایا بشوفک احلی الناس

وقتی تو بامنی تو رو از همه زیباتر می بینم

دی حقیقه خلاص مفیهاش تغیر

این حقیقت محضه و هیچ وقت تغییر نمی کنه

باین حبیت أیوه أنا حبیت

معلومه عاشق شدم بله من عاشق شدم

حبیت الدنیا اللی بتضحکلی معاک علی طول

عاشق دنیایی که به روم می خنده وقتی برای همیشه با تو ام

باین حبیت أیوه أنا حبیت

معلومه عاشق شدم بله من عاشق شدم

وبشوف فی عینیک الفرحه اللی تخلینی بقول

و شادی رو توی چشمای تو می بینم که من رو وادار می کنه که بگم:

باین حبیت أیوه أنا حبیت

معلومه عاشق شدم بله من عاشق شدم

اتاکدت انی انا مقدرش اعیش

مطمئن شدم که من نمی تونم زندگی کنم

غیر وانا ویاک وهقولک ایه

بدون این که با تو باشم، چی بهت بگم

ده مفیش ثانیه تعدی متوحشنیش

هیچ ثانیه ای نیست که بگذره و من دلتنگت نباشم

وارتحت معاک طاب اسمی ده ایه

و با تو راحت شدم. اسم این رو چی بذارم؟