ترجمه آهنگ بلایه وداع از صباح السهل

ترجمه آهنگ بلایه وداع از صباح السهل
شاعر این آهنگ عریان السید خلف عزیز شاعر شعر شعبی عراقی هست و آهنگ رو هم صباح السهل خونده. اسم آهنگ هست بدون خداحافظی

مثل العود من یذبل ….بلایه وداع

مثل یک ساقه ای که پژمرده می شود، بدون خداحافظی

ومثل المای من ینشف …….بلایه وداع

مثل آبی که خشک می شود،‌ بدون خداحاظی

تدرینی هرش واوجرت بیه الکاع

می دانی که من جوانه ای کوچک بودم که زمین به من رحم نکرد؟

یا رخص العشک من ینشره وینباع

چه قدر عشقی که خرید و فروش می شود، پست و ناچیز است!

جنت بلیل المحبین ….شلذ اسمک على الخاطر

در شب عاشقان، چه قدر نام تو در خاطر، لذت بخش بود

وجان الشوک بیک رسوم .. حلوه ..ولهفه مسافر

و دلتنگی و چشم به راه مسافر بودن، عادت خوب تو بود

وجنت ویاک صبر الکاع للکیض …. وخلک شاعر

و نسبت به تو مثل بی صبری زمین در تابستان بودم و حال شاعرانه ای داشتم

وبلا جلمه التنکال

بدون این که کلمه ای گفته شود

کل ذاک الفرح ینشال

همه آن شادی به پایان می رسد

وظنون المحبه تظل بلایه وداع

و امید های محبت بدون خداحافظی می ماند

یا رخص العشک من ینشره وینباع

چه قدر عشقی که خرید و فروش می شود، پست و ناچیز است!

شلون المای یکدر ینکر اجروفه

چطور آب رودخانه می تواند، مسیرش را منکر شود

شلون العین تکدر …..شوفها تعوفه

و چطور چشم می تواند، بیناییش را رها کند

وابو جفوف الحنینه…. شلون یرضى

و صاحب دستان مهربان، چطور راضی می شود

اتبیعنا جفوفه ……

که با دستانش ما را بفروشد

وبلا جلمه التنکال

بدون این که کلمه ای گفته شود

کل ذاک الفرح ینشال

همه آن شادی به پایان می رسد

ترجمه آهنگ عربی سمینی عاشق مجنون

ترجمه فارسی آهنگ عربی سمینی عاشق مجنون از محمود الترکی

سمینی عاشق مجنون

من رو عاشق و مجنون اسم بذار

سمینی واحد مُغرم

من رو یک دلباخته اسم بذار

میت اذا عنی تغیب

اگه از پیشم بری، من می میرم

الدنیا تضلم

دنیا برام تاریک می شه

عندی المهم تبقى ویای

تنها چیزی که برام مهمه اینه که با من بمونی

وابقى انا اعیش بقلبک

و من توی قلبت زنده بمونم

مثل النفس کون تصیر

باید مثل هوا بشی

بس انا اشمک

که فقط من تو رو نفس می کشم

مجنون انا بیک مجنون على الاخر

من مجنون تو ام تا آخر مجنون تو هستم

عابر حد الشوق واکثر انی عابر

از حد شوق خیلی بیشتر گذشته ام

قلبی ما یوسع لغیرک بس انت

قلبم برای غیر از تو جا نداره

میدک لغیرک لا بس انت دکته

برای هیچ کس جز تو نمی تپه و تو تپش اون هستی

سمینی عاشق مجنون سمینی واحد مغرم

من رو عاشق و مجنون اسم بذار، من رو یک دلباخته اسم بذار

میت اذا عنی تغیب الدنیا تضلم

اگه از پیشم بری، من می میرم، دنیا برام تاریک می شه

مثلک بشر مره یصیر وما اعتقد یتکرر

مثل تو آدم، فقط یک بار آفریده شده و فکر نکنم تکرار بشه

مثل العمر واحد بس ما یقبل اکثر

مثل عمر، که فقط یکباره و هیچ وقت بیشتر نمی شه

سمینی واحد طماع منک ولا اشبع

من رو یک آدم طمع کار خودت اسم بذار که هیچ وقت سیر نمی شه

ارید اکعد بقلبک وما ارید اطلع

می خوام که توی قلبت بشینم و بیرون نیام

العاشق من یهوه بس مره وحده

عاشق، فقط یک بار عاشق می شه

باله ما یرتاح یم حبه یهده

و خاطرش هیچ وقت آروم نمی شه فقط پیش عشقش آرومه

احبک میت بیک وجهک خلانی

دوستت دارم، مرده تو ام. صورتت نذاشت

ما اشوف ای انسان حبک عمانی

کس دیگه ای رو ببینم، عشقت کورم کرد

سمینی عاشق مجنون سمینی واحد مغرم

من رو عاشق و مجنون اسم بذار، من رو یک دلباخته اسم بذار

میت اذا عنی تغیب الدنیا تضلم

اگه از پیشم بری، من می میرم، دنیا برام تاریک می شه